Algemene Berichten


Rozenburg, september 2006

Statuut Normen en Waarden.


V.V.R(egels)

Onze vereniging is net de maatschappij zelf, maar dan in het klein. Iedereen is in beweging en doet van alles maar wel met één gezamenlijke noemer, namelijk het bedrijven van de voetbalsport. Zoals in de maatschappij in het groot bepaalde regels nageleefd dienen te worden, wil het tenminste leefbaar blijven, geldt dat net zo goed binnen een vereniging, dus ook binnen de onze. Het moet allemaal wel overzichtelijk blijven. Mensen die iets voor de club doen, moeten wel zeker weten dat ook anderen binnen de club zich aan de afspraken houden. De vereniging dat zijn wij met z’n allen en niet alleen die vrijwilliger die zich nuttig maakt.

Zoals altijd als mensen langdurig bij elkaar zijn, of zoals in het geval van onze vereniging die nog maar kort geleden het 75-jarig jubileum vierde, onstaan er binnen zo’n “verband” gewoontes, simpelweg omdat “het nu eenmaal zo gaat” maar ook omdat ook die ander zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Op zeker moment ontstaat er dan zoiets als “ik doe wat ik wil” en “ik trek mij niets van die ander aan want die doet dat toch ook niet van mij”. Juist dan is het goed als er regels zijn waar ieder zich aan dient te houden.

Respect is het gevoel wat moet heersen. Elkaar met respect behandelen en ieder in zijn/ haar waarde laten. Respect ook voor elkaars mening.

De regels waar het hier om gaat zijn de regels voor ieder VVR-lid. Zoals zoveel regels kunnen zij ook door de tijd wijzigen, strenger of juist soepeler worden of in hoeveelheid toe- of juist afnemen.


Onze regelsVoor wat betreft omgangsvormen:
 • Iedere vorm van intimidatie is ongeoorloofd. Respect opbrengen voor anderen telt zwaar en ieder dient zich dan ook te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en/of fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel. Pesten wordt niet getolereerd.Voor wat betreft gebruik van materiaal:
 • Trainingsmateriaal moet na gebruik netjes worden opgeborgen op de plek waar het thuis hoort.
 • Materiaal hokken blijven opgeruimd. Hier ligt een taak voor leiders/trainers
 • Ballen die van het complex af worden geschoten (over het hek of in de sloot) dienen direct te worden opgehaald.
 • Als dat ophalen niet direct kan vanwege bv. duisternis, dan dient de aanwezige leider/trainer een berichtje achter te laten in de ruimte van de terrein beheerder.Voor wat betreft ons complex:
 • Ook spelers/leiders/trainers zelf mogen het complex schoon houden. Dit is geen exclusieve taak voor alleen de onderhouds ploeg.
 • Auto’s, fietsen en brommers dienen op de speciaal daarvoor ingerichte plaatsen te worden neergezet.Voor wat betreft de kleedkamers:
 • Het schoonmaken van schoenen in de doucheruimte is niet toegestaan.
 • In de kleedkamers wordt niet met (voetbal)schoenen op de banken gestaan.
 • De kleedkamers worden altijd opgeruimd en geveegd/getrokken achtergelaten. Leiders/trainers letten hierop.
 • Papier, kauwgum, blikjes en ander afval in de afvalbakken.
 • Niet-leden, uitgezonderd ouders van jeugdleden, horen voor/na trainingen en wedstrijden NIET in de kleedkamers.
 • In de kleedkamers mag niet worden gerookt. Ook alcoholhoudende drank is in principe taboe.
 • De kleedkamer-indeling dient te worden gerespecteerd.Voor wat betreft de kantine:
 • Niet met voetbalschoenen aan de kantine betreden.
 • Lege flessen en kopjes/glazen dienen te worden teruggebracht aan de bar / in de koffiehoek.
 • De aanwijzingen van het bar-personeel dienen te worden opgevolgd.
 • Het is absoluut niet toegestaan om glaswerk mee naar buiten te nemen.Voor wat betreft de (eigen) sportkleding:
 • Alle elftallen mogen (in principe) spelen in een gesponsord tenue. Dit tenue is en blijft te allen tijde eigendom van de vereniging/sponsor.
 • Spelers zijn zuinig op de tenues van de vereniging / van hun sponsor
 • Per elftal worden afspraken gemaakt over het wassen en verzorgen van de kleding.
 • Kledingtassen worden niet meegenomen in de kantine.
 • Kledingtassen worden niet zomaar ergens in de hal gedumpt maar netjes “aan de kant” gezet.
 • Sportkleding moet altijd schoon en netjes zijn.
 • Voetbalschoenen worden buiten de deur op de borstels schoongemaakt voordat de kleedruimten worden betreden.
 • Bij voorkeur komen spelers niet in hun sportkleding naar het complex. Zeker voor de allerjongsten zou dat een probleem kunnen zijn, maar toch dient daar nu al op gelet te worden (discipline !).Voor wat betreft gedrag op het veld :
 • Er wordt in het veld geen ongepaste taal gebruikt.
 • De nadruk ligt op sportief spel. Opzettelijke grove overtredingen kunnen door het (jeugd)bestuur extra worden bestraft met een taakstraf, een boete of een schorsing.
 • Scheidsrechter, tegenstanders en medestanders worden niet uitgescholden.
 • Bij het staken van een wedstrijd wordt de aanvoerder, trainer en/of leider op afroep bij de Commissie Normen en Waarden verwacht.
 • Op gele kaarten voor ongepast gedrag kan het bestuur, de commissie normen en waarden gehoord, een schorsing/taakstraf stellen. Zeker als dit herhaaldelijk voorkomt.
 • Per afdeling kan elk seizoen een grens gesteld worden aan gele kaarten voor “praten”. Als de grens overschreden wordt betekent elke overschrijding een boete voor het elftal.
 • De leider corrigeert “onjuist gedrag” van spelers. Hij wijst ze er op en zet aan tot verandering. Indien gewenst bespreekt de leider dit met het bestuur.
 • Opgelegde boetes, zowel door de KNVB als door de vereniging, zijn altijd voor rekening speler.Voor wat betreft het taalgebruik:
 • Wij houden niet van ongepast taalgebruik. Niet van spelers en niet van supporters. Medespelers, tegenstanders en scheidsrechters worden niet uitgescholden.
 • Ongepast taalgebruik wil in ieder geval zeggen: (overmatig) vloeken, verbaal “smijten” met verschillende lichaamsdelen, gebruik van ziekte-verwensingen.
 • Bij spelers wordt door de elftal begeleiding hier scherp op gelet.
 • Leden van de vereniging moeten elkaar ook aan (kunnen) spreken op ongepast taalgebruik.
 • Uiteraard dienen trainer(s) en (bege)leiders zich te onthouden van ongepast taalgebruik.Voor wat betreft trainingen en wedstrijden:
 • Iedere speler behoort tijdig op de trainingen aanwezig te zijn.
 • Trainende spelers worden niet gehinderd. Er dient buiten het trainingsveld te worden gewacht.
 • Als je niet kunt trainen, tijdig afmelden bij de trainer dan wel bij de leider als dat zo is afgesproken.
 • Indien zaterdags voetballen niet mogelijk is, dan is het verplicht tijdig af te bellen bij trainer en/of leider.
 • Op de wedstrijddag behoort ieder op tijd aanwezig te zijn, dwz. op de tijd die in de weekbrief dan wel op het prikbord staat vermeld.Voor wat betreft ouders langs de lijn:
 • Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en met de tegenstander
 • Laat het coachen over aan de trainer.
 • Blijf altijd positief, juist bij verlies, wordt niet boos. De volgende keer beter !
 • De scheidsrechter doet ook z’n best, bemoei u niet met zijn beslissingen.
 • Als uw kind talent heeft, dan wordt dat heus wel opgemerkt.
 • Gun uw kind het “kind zijn” , want het moet nog zoveel leren. Winnen en verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal.Voor wat betreft betrokkenheid :
 • Van ouders / verzorgers (van jeugdleden) wordt een aktieve opstelling richting vereniging verwacht.
 • Van ouders / verzorgers van jeugdleden wordt verwacht dat zij aktief zijn bij met name het vervoer van jeugd- elftallen naar en van wedstrijden op zaterdag, dan wel bij een doordeweeks programma op deze doordeweekse dag(en).
 • Deelname als vrijwilliger/ster in welke vorm dan ook binnen de vereniging wordt zeer op prijs gesteld.Voor wat betreft betalen van contributie:
Indien na een schriftelijke aanmaning de verschuldigde contributie en/of boetes niet is voldaan is het mogelijk om:
 • Per direct uitgesloten te worden van trainingen en wedstrijden.
 • Per direct voor onbepaalde tijd geschorst te worden. Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) zal het bestuur van de V.V.R. een voorstel indienen om u van de ledenlijst af te voeren.Voor wat betreft straffen en boetes:
Regels afspreken is één ding, regels handhaven is een ander probleem. Daarom hier ook een hoofdstuk over handhaving van de regels.


In de eerste plaats is de handhaving altijd de verantwoordelijkheid van de individuele leden.Elk lid moet deze regels kennen en willen naleven. Hoe mooi dat ook lijkt, toch zal er altijd moeten worden toegezien op de naleving daarvan. Dat betekent echter niet dat er een handjevol leden altijd maar voor politieagent moet spelen. In tegendeel. Elkaar wijzen op de regels MOET !! Het NIET schorsen van een speler om een elftal voltallig te houden is GEEN bestuursbeleid !

Aan het bestuur, terzijde gestaan door de Commissie Normen en Waarden (CNW) is het om bij overtredingen van de regels corrigerend op te treden.

Daartoe heeft zij de volgende mogelijkheden:
 • Het bestuur berispt de speler/lid bij overtredingen,
 • Het bestuur kan taakstraffen opleggen. Deze taakstraffen hebben altijd een relatie met de ontwikkelingen van/binnen de club.
 • Het bestuur ontzegt de speler het recht actief mee te doen bij wedstrijden (gedeeltelijke schorsing)
 • Het bestuur schorst leden voor wedstrijden en trainingen (volledige schorsing)
 • Het bestuur ontzegt de speler/lid voor een bepaalde tijd de toegang tot het complex.
 • Het bestuur maakt een voorstel voor de ALV om een speler/lid te royeren.
 • Het bestuur/CNW bespreekt elke rode kaart, zo spoedig mogelijk na de wedstrijd, met de speler(ers) en de leider.Voor wat betreft “de regels”:
 • Medewerkers houden zich aan de gemaakte afspraken. Zij dienen zich te realiseren dat zij een “voorbeeld-functie” hebben.
 • Medewerkers zijn lid van de vereniging.Voor wat betreft de Commissie Normen en Waarden (CNW).
 • Er is een Commissie Normen en Waarden
 • De samenstelling, de werkwijze en de regels waaraan de Commissie zich dient te houden zullen nader bij Reglement worden geregeld.Het statuut Normen en Waarden:
 • Het statuut Normen en Waarden wordt / is ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering (ALV).
 • Door de ALV eenmaal aanvaard is dit Statuut bindend voor alle bestaande leden en medewerkers van de vereniging.
 • Nieuwe leden dienen zich te conformeren aan dit Statuut alvorens te kunnen toetreden tot de vereniging.


Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Voetbalvereniging Rozenburg op 25 september 2006.